Webshop voorwaarden

 

Bedrijfsnaam: Reiki & Stones
Adres: Prins Constantijnstraat 32, 4797 HE, Willemstad, Nederland
Email: info@reikiandstones.nl
Telefoon: +31 (0)6-361 22 220
KVK nummer: 72449179
BTW nummer: NL002048111B81

 

Inhoud:

Artikel 1.   Toepasselijkheid
Artikel 2.   Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel 3.   Prijzen en betalingen
Artikel 4.   Verzendkosten
Artikel 5.   Leveringsadres en levering
Artikel 6.   Garantie
Artikel 7.   Reclamatie en aansprakelijkheid
Artikel 8.   Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9.   Overmacht
Artikel 10. Bestellingen/communicatie
Artikel 11. Toepasselijk recht
Artikel 12. Identiteit van de ondernemer
Artikel 13. Privacy policy
Artikel 14. Intellectueel eigendom

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Reiki & Stones, zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling op de website houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Reiki & Stones zijn vrijblijvend en Reiki & Stones behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Reiki & Stones kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De factuur is vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.

Betaling kan geschieden middels Ideal of bankoverboeking. Bij betaling per bankoverschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Reiki & Stones.

Betaling per overschrijving via de bank dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders tijdens de bestelprocedure of schriftelijk is overeengekomen. Speciale aanbiedingsprijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.

Artikel 4. Verzendkosten

Bij zendingen binnen NL, EU landen en overige landen wordt voor elke bestelling verzendkosten gerekend. Bij bepaalde minimumbedragen wordt gratis verzenden aangeboden. Klant dient zelf de gratis verzending optie aan te vinken bij het afrekenen om hier gebruik van te maken. Dit kan nadat de bestelling is afgerond niet meer worden aangepast.

Artikel 5. Leveringsadres en levering

Consument dient te allen tijde zelf te controleren of het leveringsadres dat is ingevuld tijdens het bestellen nog actueel is. Het leveringsadres dat u opgeeft tijdens het bestellen, en de email bevestiging, die u hiervan krijgt waarop het afleveradres staat vermeld, zien wij als leveringsadres en wordt door Reiki & Stones als zodanig verwerkt.

Bij een foutief opgegeven leveringsadres kunt u dit z.s.m. doorgeven per email aaninfo@reikiandstones.nl waarna het leveringsadres wordt aangepast. Nadat de bestelling is verzonden, is aanpassing van het afleveradres niet meer mogelijk. Reiki & Stones is niet verantwoordelijk voor het door u foutief opgegeven afleveradres en verzending van uw bestelling naar het foutieve afleveradres.

Levering door Reiki & Stones vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, in de regel is dit binnen 1 tot 5 werkdagen, gebruikelijk is dit binnen 1-3 werkdagen maar uiterlijk binnen de wettelijk gestelde termijn van 30 dagen na bestelling, tenzij anders is aangegeven.

Wanneer een product niet op voorraad is en bijbesteld wordt, ontvangt consument hier bericht van in de bestelbevestiging per mail. Ook is de levertijd zichtbaar op de website bij aankoop. Consument heeft dan tot het moment van afronden van de bestelling het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Ontbinden kan consument doen per email.

Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Garantie

Reiki & Stones garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Het doen van reclamatie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering. Dit is een service. De factuur van Reiki & Stones dient als garantiebewijs van uw bestelling.

Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Reiki & Stones zorgen voor een passend vervangend product of herstel. Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder advies van Reiki & Stones, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Reiki & Stones in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

Artikel 7. Reclamatie en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst te inspecteren op volledigheid. Eventueel gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking per email gemotiveerd aan Reiki & Stones te melden. Dit kan via info@reikiandstones.nl.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Reiki & Stones de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren.

Retouren

Retouren worden enkel geaccepteerd, indien de producten onbeschadigd en ongebruikt retour komen, dan wel in dezelfde staat als dat ze naar koper zijn verzonden. Het te retourneren bedrag ontvangt u retour binnen 14 dagen na ontvangst en controle van het product bij Reiki & Stones. Mocht de retour niet voldoen aan de voorwaarden dan laat Reiki & Stones dit per email weten. U heeft dan de keuze om de retour terug te ontvangen, of dat de kosten voor de schade in mindering worden gebracht op het te restitueren bedrag. De kosten voor het terugzenden komen voor rekening van consument, tenzij anders overeengekomen.

Edelstenen, mineralen en zoutlampen zijn allemaal natuurproducten. De één meer breekbaar dan de ander. Het is dus niet ongebruikelijk dat er een oneffenheid in kan zitten zoals een insluitsel, inkeping of krasje of dat de kleur of grootte iets afwijkt van de foto. Dit is nu eenmaal niet te voorkomen en kan dus ook niet als zijnde klacht worden geaccepteerd. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u het gehele bedrag dat u Reiki & Stones verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering op de consument over.

Artikel 9. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Reiki & Stones in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Reiki & Stones gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, welke niet aan Reiki & Stones kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor vertragingen, beschadigingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Reiki & Stones, dan wel tussen Reiki & Stones en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Reiki & Stones, is Reiki & Stones niet aansprakelijk.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen zo goed als mogelijk door ons worden opgelost.

Artikel 12. Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Reiki & Stones
Adres: Prins Constantijnstraat 32, 4797 HE, Willemstad, Nederland
Email: info@reikiandstones.nl
Telefoon: +31 (0)6-361 22 220
KVK nummer: 72449179
BTW nummer: NL002048111B81

Artikel 13. Privacy policy

Reiki & Stones respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Reiki & Stones zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem. Neemt u daarvoor contact op via het contactformulier.

Reiki & Stones gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Reiki & Stones zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Reiki & Stones gebruikt cookies, om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Reiki & Stones geen cookies ontvangt

Artikel 14. Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website is gepubliceerd door Reiki & Stones en auteursrechtelijk beschermd. Het design, alle teksten (met uitzondering teksten afkomstig van derden), afbeeldingen (met uitzondering foto’s afkomstig van derden) en al het overige materiaal op deze website vallen onder het auteursrecht van Reiki & Stones en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.