Klanten van onze webshop verzoeken wij de webshop voorwaarden door te lezen!  Nadat je het eens bent met de voorwaarden en afgevinkt hebt, stem je toe hiermee eens te zijn! Voor eventuele vragen kun je altijd contact opnemen.

Algemene voorwaarden

 

Bedrijfsnaam: Reiki & Stones
Adres: Prins Constantijnstraat 32, 4797 HE, Willemstad, Nederland
Email: info@reikiandstones.nl
Telefoon: +31 (0)6-361 22 220
KVK nummer: 72449179
BTW nummer: NL002048111B81

 

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle behandelingen, cursussen en workshops door Reiki & Stones (verder te noemen de praktijk) en de cliënt(e)/cursist(e).

 

Aanmelden/aansprakelijkheid
Aanmelden voor een Reiki cursus/-behandeling of workshop geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres info@reikiandstones.nl. Met je aanmelding verklaar je akkoord te gaan met het feit dat je op de hoogte bent dat de deelname aan een Reiki cursus/-behandeling of workshop geheel voor eigen risico is. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid
Wanneer je onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of als hiervan in het verleden sprake was, dient de behandelend arts/specialist of jijzelf voor aanvang van deelname aan een Reiki cursus/-behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het je bekend dat er in het kader van een Reiki cursus/-behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Annulering
De praktijk behoudt zich het recht voor de cursus of workshop te annuleren bij onvoldoende deelname. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende cursus of workshop.

Betaling van een behandeling
Artikel 1 – Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant of per bankoverschrijving te worden afgerekend. Het is ook mogelijk contactloos te betalen.

Artikel 2 – Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch of per e-mail gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte of ernstige familie omstandigheden.

Artikel 3 – Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden waarvan de kosten €0,- bedragen. Bij een tweede betalingsherinnering zullen €5,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht. De cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en de praktijk kan zo nodig rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt/cursist in gebreke blijft aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 4 – Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de cliënt/cursist een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,- aan de cliënt/cursist in rekening gebracht.

Artikel 5 – Voldoet de cliënt/cursist binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan is de praktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6 – Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt/cursist. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.

Artikel 7 – Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Betaling van cursussen en workshops
Artikel 8 – Bij inschrijving voor een cursus of workshop krijgt u ter bevestiging van de inschrijving, een factuur met het te betalen bedrag. De factuur kan wel eens afwijken van het bedrag op de website, dit door fouten of andere zaken. Het bedrag op de factuur is altijd de juiste prijs!

Artikel 9 – Bij annulering van een Reiki cursus, ongeacht of dit een Reiki 1e, 2e of 3e graad cursus is, wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht.

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij 1 week of korter voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld rekening gebracht. Bij verhindering kan –na kennismaking met de praktijk- de plaats worden ingenomen door een andere volwassene. Voor de Reikimaster-opleiding gelden andere voorwaarden.

Artikel 10 – De door de praktijk aan de cliënt in rekening gebrachte kosten voor de cursus dienen door de cursist uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan op het daarvoor bestemde rekeningnummer.

Artikel 11 – Bij het niet tijdig afmelden na inschrijving van een cursus of workshop, treden automatisch de voorwaarden van artikel 3 t/m 7 in werking.

Geheimhouding
De praktijk hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen van de door de praktijk behandelde personen. Er zal te allen tijde toestemming worden gevraagd voordat dergelijke informatie aan derden zal worden onthuld, (dus ook geen (e-mail) adres, telefoon- of mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.

 

 

-2021-